Campus: Mail | Vietnamese
resource
Document
Tìm kiếm
Danh mục Nơi ban hành
TT Số hiệu Tên văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Tải xuống
1 HD01-DHSPHN Hướng dẫn về việc tiếp tục ký hợp đồng làm việc Hướng dẫn Trường ĐHSP Hà Nội Tải xuống
2 HD02-DHSPHN Quy trình, thủ tục đối với viên chức đi học Hướng dẫn Trường ĐHSP Hà Nội Tải xuống
3 129/QĐ-ĐHSPHN Quy định xét hết tập sự Quyết định Trường ĐHSP Hà Nội Tải xuống
4 5030/QĐ-ĐHSPHN Quyết định về tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn Quyết định Trường ĐHSP Hà Nội Tải xuống