Information for admission to studty abroad under the Agreement in Ukraine in 2019 - Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại U-crai-na năm 2019


01-02-2019
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2019

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2019 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Số lượng học bổng và trình độ đào tạo
Tổng số có 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành: kĩ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

1.2. Thời gian đào tạo
Chương trình đại học: 03-04 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng).
Ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng (U-crai-na).
(Cục Hợp tác quôc tế - Bộ Giáo Dục và Đào tạo)
Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, đối tượng và hồ sơ dự tuyển, ứng viên vui lòng xem tại: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-ucraina-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1079


Post by: Office of Political and Student Affairs
01-02-2019
In category

International Cooperation

Information for admission to studty abroad under the Agreement in Ukraine in 2019 - Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại U-crai-na năm 2019


01-02-2019
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2019

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa U-crai-na cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và U-crai-na, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2019 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Số lượng học bổng và trình độ đào tạo
Tổng số có 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành: kĩ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

1.2. Thời gian đào tạo
Chương trình đại học: 03-04 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng).
Ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng (U-crai-na).
(Cục Hợp tác quôc tế - Bộ Giáo Dục và Đào tạo)
Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, đối tượng và hồ sơ dự tuyển, ứng viên vui lòng xem tại: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-ucraina-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1079

Post by: Office of Political and Student Affairs
01-02-2019
In category

About